Festivalska pravila

1. Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo oglaševalske agencije (oziroma tisti, ki so načrtovali, zasnovali in izdelali oglasno sporočilo) in oglaševalci s sedežem v Sloveniji. Delo lahko prijavi le en prijavitelj. Isto delo lahko prijavitelj prijavi v več tekmovalnih skupin, vendar mora izpolniti ločene prijavnice in za vsako prijavo plačati kotizacijo.

2. Prijavitelj lahko prijavi le tista dela, ki so bila izdelana ali zasnovana v Sloveniji, še niso sodelovala na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so bila za potrebe oglaševanja naročnika prvič javno predstavljena v času od 28. februarja 2014 do 16. februarja 2015 26. februarja 2015 do 24. ure. Na Slovenskem oglaševalskem festivalu ne morejo tekmovati dela, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Prijavljena dela morajo biti v slovenskem jeziku in enaka objavljenim delom. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jim mora biti priložen prevod v slovenski jezik. Prijavitelj lahko označi dela, ki v okviru posamezne tekmovalne skupine tvorijo serijo. Žirija bo to upoštevala, ocenila pa bo vsako delo posebej. V primeru paketnih prijav (kategoriji D16 in E20) bo žirija tako prijavljena dela ocenila kot enovita dela.

3. Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz enajstih članov, vodi jo predsednik žirije. Predsednik in člani žirije so imenovani v skladu s Poslovnikom o sestavi in delu žirije SOF. V drugem krogu ocenjevanja del tekmovalne skupine I – Celostne oglaševalske akcije  se enajstim članom žirije pridružijo še trije člani, ki jih imenuje združenje oglaševalcev SOZ.

4. Festivalska žirija v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del pregleda in oceni vsa dela, ki so uvrščena v tekmovalni program. V tekmovalni program se uvrstijo dela, ki so v skladu z razpisanimi festivalskimi pravili, ki so bila ustrezno in v roku prijavljena na festival in za katera je bila plačana razpisana kotizacija.

5. Prijavljena dela tekmujejo v dvanajstih tekmovalnih skupinah:
 – skupina A: film (TV, kino in spletni oglasi)
 – skupina B: tiskani oglasi
 – skupina C: zunanje oglaševanje
 – skupina D: neposredno trženje
 – skupina E: korporativna oglasna sredstva
 – skupina F: digitalno komuniciranje
 – skupina G: radijski oglasi
 – skupina H: inovativne rešitve
 – skupina I: celostne oglaševalske akcije
– skupina J: ustvarjene in oznamčene vsebine
– skupina K: digitalne oglaševalske akcije
– skupina  L: mediji

6. Nagrade
Zmagovalcem posameznih skupin bo žirija praviloma podelila veliko nagrado SOF. Žirija lahko ene od dvanajstih velikih nagrad izjemoma ne podeli.
V vseh tekmovalnih skupinah, razen v skupinah H, I, J in K, dela tekmujejo po posameznih tekmovalnih kategorijah. Najboljšim delom v posameznih kategorijah oziroma skupinah bo žirija podelila zlato priznanje SOF. Žirija ima pravico podeliti več zlatih priznanj v posamezni kategoriji in pravico, da zlatega priznanja ne podeli v vseh kategorijah. V vsaki tekmovalni skupini bo žirija podelila najmanj eno zlato priznanje. V zadnjem krogu glasovanja bo žirija s tajnim glasovanjem dodelila največ eno veliko nagrado v vsaki tekmovalni skupini, ki nadomesti v prejšnjem krogu glasovanja dodeljeno zlato priznanje. Veliko nagrado bo dobilo delo, ki bo dobilo več kot polovico glasov. Žirija lahko v vsaki kategoriji podeli tudi srebrna priznanja SOF.
Velike nagrade, zlata in srebrna priznanja ter uvrstitve v ožji izbor se točkujejo v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del. V primeru, ko tekmovalno delo prijavita dva ali več prijaviteljev, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse prijavitelje.

7. Dela lahko tekmujejo tudi v posebnih tekmovalnih skupinah: za najboljšo fotografijo, najboljšo ilustracijo in najboljšo avtorsko glasbo v oglasu, najboljšo režijo filmskega oglasa ter najboljšo režijo radijskega oglasa. Prijavitelj mora ta dela posebej prijaviti v skladu z navodili tega razpisa. Ta priznanja se ne točkujejo in ne vplivajo na izračun točk za najboljšo agencijo leta.

8. Priznanja za najboljšo agencijo leta, najboljšo produkcijsko hišo filmskih oglasov in najboljšo produkcijsko hišo radijskih oglasov ter priznanje Znamka leta bo žirija podelila v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del, ki je objavljen na spletnih straneh SOF.

9. Prijavitelj se s prijavo tekmovalnega dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal skladno z tehničnimi navodili za oddajo del 24. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.

10. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju festivala, postanejo last festivala in se ne vrnejo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo festivala.