Pravno besedilo

Pogoji uporabe spletnih strani www.sof.si

Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi navedenimi pogoji.

1. Spoštovanje pogojev uporabe

Z vstopom na spletno stran www.sof.si uporabnik nepreklicno potrjuje, da je seznanjen s pogoji uporabe spletnih strani www.sof.si (v nadaljevanju: pogoji uporabe), da se z njimi strinja in jih brez vsakih pridržkov tudi v  celoti sprejema. 

2. O upravljalcu

Upravljalec spletnih strani je Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SOZ). E-mail naslov za obvestila, pritožba in dodatne informacije je sof@soz.si. Telefon za obvestila, pritožba in dodatne informacije je (01) 439 6050.

3. Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh pogojih uporabe pomenijo:

Spletna stran: je izraz, ki predstavlja spletne strani www.sof.si

Vsebine: tiste vsebine, ki jih za spletne strani pripravlja SOZ;

Vsebine uporabnikov: so tiste vsebine, ki jih uporabniki namenijo za objavo na spletni strani;

ZASP je kratica za veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

Upravljalec: Slovenska oglaševalska zbornica, v tekstu tudi SOZ;

Osebni podatek: je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

4. Pravica do sprememb vsebine

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila, in sicer ne glede na dejstvo, ali gre za njegovo lastno vsebino ali vsebino, ki jo prispevajo uporabniki strani.  

5. Omejitve pri dostopu

Do odprtega dela spletnih strani ima prost dostop katerikoli obiskovalec te spletne strani.

Preko spletne strani pa je mogoče opraviti prijavo osebne udeležbe ali prijavo del na festival. Prav tako je preko posebnega obrazca možna akreditacija za novinarje.

Za prijavo osebne udeležbe ali prijavo del na festival je potrebna predhodna pridobitev uporabniškega imena in gesla, ki se opravi tako, da zainteresirani pošlje zahtevek v festivalsko pisarno SOF, ki ji/mu pošljemo potrebne podatke. V nadaljnjem postopku prijave je vsak prijavitelj seznanjen z naslednjo izjavo:

»S podpisom te prijavnice se strinjam, da lahko Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SOZ), ki jo zastopa direktorica Barbara Krajnc, obdeluje vse moje osebne podatke, ki se zbirajo s to izjavo za namen analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov in obveščanja o vseh dogodkih, ki jih organizira SOZ. Osebne podatke, ki jih pridobi na ta način lahko obdeluje 5 let. Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno od SOZ zahteva, da trajno ali začasno preneha obdelovati njegove osebne podatke za namene, ki izhajajo iz gornjega odstavka. SOZ je dolžan v 15 dneh preprečiti uporabo osebnih podatkov za namene iz gornjega odstavka ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

6. Avtorske pravice

Vse vsebine, ki so na spletni strani so avtorsko varovane. Spletne strani je dovoljeno izključno pregledovati kot to velja za običajne spletne strani, ni pa dovoljena kakršnakoli druga oblika izkoriščanja avtorskih del in sicer niti v komercialne, niti v nekomercialne namene. Še posebej, ne pa izključno, je prepovedano reproducirati in distribuirati vsebine na kakršenkoli način, jih spreminjati, uporabljati v drugih kontekstih … 

Vsaka uporaba, ki presega obseg iz prejšnjega odstavka, je dovoljena samo v primeru predhodnega pisnega soglasja, ki je dano s strani SOZ.

V primeru zakonsko dovoljenega citiranja je potrebno vedno navajati spletno stran, na kateri se vsebine nahajajo.

LinkedIn, the LinkedIn logo, the IN logo and InMail are registered trademarks or trademarks of LinkedIn Corporation and its affiliates in the United States and/or other countries.*

*LinkedIn, LinkedIn logotip, IN logotip ter InMail so registrirane blagovne znamke LinkedIn korporacije in njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

7. Znamke

Znamke SOZ, SOF, Zlati boben, Effie, MOSS, RPN, NRB so v izključni lasti SOZ. Brez izrecnega, predhodnega in pisnega dovoljenja SOZ je v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati. 

V primeru, ko bi SOZ za uporabo zgoraj navedenih znamk dal izrecno, pisno in predhodno dovoljenje, pa je njihova raba dovoljena samo v obsegu in na način, ki izhaja iz pisnega dogovora in/ali dovoljenja.

8. Prepovedana raba

V primeru prepovedane rabe oz. kršenja teh pogojev, lahko upravljalec uporabi vsa razpoložljiva dejanska in pravna sredstva (npr. blokiranje dostopa, izbris vsebin, začasne odredbe, tožbe …).

9. Omejitev dostopa

SOZ lahko po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila omeji dostop delno ali v celoti v primeru, da uporabnik z dostopom na spletno stran spletni strani povzroča ali bi lahko povzročal škodo spletni strani in/ali drugim uporabnikom spletne strani in/ali upravitelju spletne strani.

10. Vsebine uporabnikov

Vsebine, ki jih uporabniki namenijo za objavo na spletni strani, so prosto dostopne. 

Za verodostojnost, resničnost in zakonitost teh vsebin jamči izključno oseba, ki je te vsebine objavila. 

Ne glede na navedeno ima SOZ pravico, da vsebin ne objavi oz., da že objavljene vsebine nemudoma in brez kakršnegakoli soglasja avtorja umakne, če bi to lahko škodovalo interesom SOZ ali če bi to za SOZ predstavljalo pravni in/ali dejanski rizik. 

Na vseh vsebinah, ki jih posreduje uporabnik, mora le-ta imeti izključne avtorske pravice, tako da jih lahko prenaša na SOZ na način, ki je določen v teh pogojih uporabe. 

Uporabnik pri posredovanju vsebin izrecno jamči tudi:

da z objavo le-teh na spletni strani kakorkoli ne posega v pravice tretjih oseb;

da je izključni avtor teh vsebin;

da prevzema popolno materialno, moralno in kazensko odgovornost, če bi vsebine nasprotovale pravicam tretjih oseb in / ali določilom obveznih predpisov;

da vsebina, ki jo posreduje ne predstavlja oglaševanja in/ali  prikritega oglaševanja;

S tem, ko uporabnik na spletno stran posreduje določene vsebine, se nesporno strinja tudi z neodplačnim prenosom avtorskih pravic na SOZ in sicer v obsegu: pravica SOZ, da uporablja dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja, pravico SOZ,da delo uporablja v netelesni obliki (objava v javnosti) v vseh pojavnih oblikah, pravico distribuiranja in dajanja v najem, pravico dajanja na voljo javnosti in vse druge morebitne posamične avtorske pravice, ki jih opredeljuje veljavni ZASP.

11. Varovanje zasebnosti

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je isti, kot upravljalec spletne strani (gl. podatke zgoraj v pogojih poslovanja). Odgovorna oseba pri upravljalcu je zakoniti zastopnik upravljavca spletne strani in je vidna iz registra AJPES.

Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo

Za podrobnejša pojasnila glejte točko 5 – Omejitve pri dostopu.

Nameni  zbiranja  osebnih podatkov

Nameni zbiranja osebnih in drugih podatkov, ki se zbirajo so: 

- prijava na festival (bodisi osebna udeležba, bodisi prijava del)

- pridobitev novinarske akreditacije 

Zakonitost rabe

Osebni podatki se ne bodo zbirali in obdelovali tako, da bi bila njihova raba v neskladju z nameni, kot so opredeljeni zgoraj, razen v primeru, če zakon ne določa drugače.

Za podrobnejša pojasnila glejte točko 5 – Omejitve pri dostopu.

Čas hrambe

Osebni in drugi podatki, ki se zbirajo od uporabnikov strani se  hranijo skladno z določili Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov SOZ, ki velja od 20. 1. 2011 dalje.

Sprememba in izbris osebnih podatkov ter posredovanje podatkov: 

Glede spremembe in izbrisa osebnih podatkov veljajo pravila, kot jih določa veljavna zakonodaja. 

Upravljavec osebnih podatkov bo na zahtevo uporabnika posredoval osebne in druge podatke, ki jih o uporabniku obdeluje. 

Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z zahtevami veljavne zakonodaje in skladno z dobro poslovno prakso. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje. 

12. Drugi pridržki 

Upravljalec se bo po najboljših močeh in s skrbnostjo strokovnjaka trudil, da so spletne strani ažurne, vsebinsko popolne in pravno korektne. Ne glede na navedeno pa upravljavec opozarja, da so vse vsebine izključno informativnega značaja in ne prevzema nikakršne pravne odgovornosti za točnost vsebin na spletni strani, kot tudi ne zato, da spletna stran vsebuje vse informacije, da bi bila vsebinsko in formalno popolna.

Prav tako upravljavec spletne strani ne odgovarja za stalno dostopnost strani in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti, čeprav se bo trudil zato, da bo stran delujoča in dostopna uporabnikom.

V primeru, ko vsebine na spletni strani napotujejo na druge spletne strani in sicer z uporabo hyperlinkov ali na drugačen način, upravljavec v ničemer ne jamči za tako spletno stran,  niti v smislu njenega obstoja, niti v smislu zakonitosti njenih vsebin in/ali drugih elementov vezanih na tako spletno stran.

Upravljalec si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez vsakršnega predhodnega obvestila. 

13. Uporaba prava in pristojno sodišče

Uporabniki soglašajo, da za uporabo spletne strani upoštevno pravo Republike Slovenije. Morebitne spore bodo stranke skušale reševati po mirni poti. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je pristojno sodišče s sedežem v Ljubljani.

14. Veljavnost pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe pričnejo veljati in se uporabljajo od 18. 1. 2013 in veljajo, dokler jih upravljalec prekliče oz. nadomesti z novimi pogoji uporabe. 

Ljubljana, 18. 1. 2013

Slovenska oglaševalska zbornica