Slovenska oglaševalska zbornica

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugi), ki se vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju opravljanja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja in zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri država.

Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija. V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja:

  • Slovensko združenje medijev (SZM),
  • Slovensko združenje oglaševalskih agencij (SZOA) in
  • Slovensko združenje oglaševalcev (SZO).

Pridruženi člani pa se združujejo na ravni projektov.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. Skladnost oglasov s kodeksom presoja Oglaševalsko razsodišče.

SOZ se zavzema za visoke strokovne standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju.

SOZ si kot krovna stanovska organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane zbornice.

Med ključne naloge in cilje SOZ sodi tudi spodbujanje razvoja komunikacijske stroke ter korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih. Pod okriljem SOZ potekajo številni, za oglaševalsko in tržno komunikacijsko stroko pomembni projekti.

Poleg Slovenskega oglaševalskega festivala zbornica organizira tudi mednarodni oglaševalski festival Zlati boben ter razpisuje in podeljuje nagrado za tržno-komunikacijsko učinkovitost EFFiE®, v okvir SOZ pa sodijo tudi projekti Nacionalna raziskava branosti (NRB), Revidiranje prodanih naklad tiskanih medijev (RPN) in Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). Posebno pozornost člani SOZ v zadnjih letih posvečajo Dobri praksi, sklopu dokumentov, ki predstavljajo priporočila najboljše prakse, njihov cilj pa je vzpostavljanje visokih profesionalnih standardov.